เครื่องหมาย DBD Registered บนเว็บไซต์

เครื่องหมาย DBD Registered บนเว็บไซต์

เครื่องหมาย DBD Registered คือ เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรับรองว่าผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคล ได้ยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ โดยติดเครื่องหมาย “DBD Verified” ไว้ประดับหน้าเว็บของผู้ประกอบการ e-Commerce ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า รวมถึงเพิ่มมาตรฐานให้อยู่ในระดับสากล  โดยกรมฯ จะทำหน้าที่เป็นผู้พิสูจน์หรือรับรองความมีตัวตนของผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่บนโลกออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered

 

หลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการขอใช้เครื่องหมายรับรอง DBD Registered

1. เป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์
ร้านค้าใน e-Marketplace ร้านค้าใน Social Media Application เป็นต้น
2. ผู้ประกอบธุรกิจที่จะใช้เครื่องหมายรับรองต้องแสดงหลักฐานการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เช่น สำเนา
ใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองนิติบุคคล เอกสารการเป็นสมาชิกสมาคมการค้า หอการค้า เอกสารที่แสดงว่าได้
จัดทำร้านค้าออนไลน์แล้ว หรือชื่อทางออนไลน์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(URL) เป็นต้น
3. เครื่องหมายรับรองมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่กรมอนุมัติให้ใช้

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart