วิธีการ เพิ่ม-ลบ หรือแก้ไขบทความ

เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข่าวสารหรือบทความ

เพิ่ม / ลบ / แก้ไข / คัดลอก ข่าวสารหรือบทความ

เลือกเมนู “เรื่อง” -> เรื่องทั้งหมด(All Posts) จะเข้าสู่หน้าหลักจัดการบทความ หน้านี้จะแสดงรายละเอียดบทความ
ที่มีทั้งหมดในเว็บไซต์สามารถจัดการ ค้นหา / เพิ่ม / ลบ / แก้ไข / คัดลอก ได้

1. เขียนเรื่องใหม่ (Add New) = เพิ่มข่าวสารหรือบทความใหม่
2. แก้ไข(Edit) = แก้ไขข่าวสารหรือบทความที่มีอยู่
3. แก้ไขอย่างเร็ว (Quick Edit ) = แก้ไขรายละเอียดของข่าวสารหรือบทความที่ไม่ใช่ส่วนของเนื้อหา เช่น ชื่อ,วันที่,
หมวดหมู่,สถานะ
4. ถังขยะ (Trash) = ลบข่าวสารหรือบทความออกจากเว็บไซต์
5. Clone = คัดลอกข่าวสารหรือบทความ
6. ฉบับร่าง (Draft) = สถานะของบทความที่ยังไม่เผยแพร่หรือแสดงบนหน้าเว็บไซต์หรือบทความที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนการสร้างบทความใหม่

ขั้นตอนการสร้างและจัดการหมวดหมู่ของบทความ

เราสามารถสร้างหมวดหมู่ของบทความได้ทั้งในหน้าสร้างบทความใหม่หรือจากหน้าจัดการหมวดหมู่
(Category) เพื่อแบ่งบทความเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ที่ต้องการ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหา
ข้อมูล โดยหนึ่งบทความสามารเลือกได้หลายหมวดหมู่ สามารถเพิ่ม-ลบ-แก้ไข ได้เองในหน้าจัดการ
หมวดหมู่ โดยมีขั้นตอนดังนี้